İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Remed Uluslararası Destek ve Danışmanlık Hiz. Tic. A.Ş. (bundan böyle “REMED” olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, REMED tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. REMED Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler: Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Müşteri)

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -Adı, Soyadı Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
6502 Sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kimlik verileriniz web form yoluyla toplanmaktadır.
02- İletişim -E-Posta
-Telefon Numarası
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
6502 Sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İletişim verileriniz web form yoluyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

REMED tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz
01- Kimlik -Adı, Soyadı Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta
02- İletişim -E-Posta
-Telefon Numarası
-Adres Bilgisi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Tedarikçiler
Müşteriler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ses Kaydı, E-Mail, Telefon
E-Mail
E-Mail, Posta, Ses Kaydı

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.remed.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Mrk. K:3 D:316 Maslak Sarıyer/İSTANBUL”adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya remed@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kvkk@remed.com.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

REMED talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

Remed Uluslararası Destek ve Danışmanlık Hiz.Tic. A.Ş.

Adres         :  Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Mrk. K:3 D:316 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
Telefon         :   +90 212 371 07 77
E-Posta         :  kvkk@remed.com.tr
KEP         :  remed@hs03.kep.tr
Web         :  www.remed.com.tr